Χρωματική Κωδικοποίηση

Οι φιάλες των πεπιεσμένων αερίων αναλόγως το είδος αερίου που υπάρχει μέσα στη φιάλη, έχουν διαφορετικό χρώμα προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης του περιεχόμενου αερίου. Η χρωματική κωδικοποίηση των φιαλών που διατίθενται από την Αέρια Βορείου Ελλάδος ακολουθεί τον κανονισμό ΕΛΟΤ ­ EN 1089­3:2011. Όσον αφορά το σώμα της φιάλης μόνο για τα ιατρικά αέρια είναι πάντα άσπρο ενώ για τα βιομηχανικά δεν υπάρχει κάποιος χρωματικός περιορισμός. Επίσης, βάσει του αναφερόμενου προτύπου ο λαιμός της φιάλης πρέπει να φέρει ευδιάκριτα το κεφαλαίο γράμμα «Ν» που σημαίνει «normative» το οποίο εννοεί ότι η φιάλη συμμορφώνεται με τον κανονισμό ΕΛΟΤ ­ EN 1089­3:2011.

Ετικέτα ADR (αυτοκόλλητο-μπανάνα)

Σύμφωνα με την συμφωνία ADR που αναφέρεται στην μεταφορά  επικίνδυνων εμπορευμάτων και το ISO 7225.2005  η επισήμανση εμπορευμάτων κλάσης δύο δηλαδή φιαλών αερίων και κρυογενικών  υγροποιημένων αερίων πρέπει να περικλείουν:

 • Την ή Τις ετικέτες κινδύνου
 • Το όνομα του προϊόντος
 • Το UN του εμπορεύματος
 • Το εμφιαλωτήριο στο οποίο πληρώθηκε η φιάλη ή το δοχείο/δεξαμενή.

Εγχάρακτη σήμανση

Μία φιάλη πρέπει να φέρει εγχάρακτα:

 • Τον οίκο κατασκευής
 • Τον Σειριακό αριθμός της φιάλης
 • Την ημερομηνία κατασκευής
 • Το βάρος της φιάλης
 • Την ονομαστική χωρητικότητα
 • Την πίεση εμφιάλωσης
 • Την πίεση δοκιμής
 • Την ημερομηνία τελευταίου ελέγχου
 • Την  ημερομηνία επόμενου ελέγχου ή με αυτοκόλλητο

Βαλβίδα Φιάλης (Κλείστρο)

Στην Αέρια Βορείου Ελλάδος θα βρείτε ποικιλία κλείστρων κατάλληλα για τα διάφορα είδη αερίων. Όλα τα κλείστρα ακολουθούν τα πρότυπα που αναφέρονται παραπάνω  για να εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ασφάλεια κατά την χρήση τους. Τα διάφορα κλείστρα που εμπορεύεται η εταιρία παραθέτονται στο Tύποι κλείστρων φιαλών

Φυσική κατάσταση αέριου μέσα στη φιάλη

Τα αέρια όπως το οξυγόνο λόγο του υψηλού κρίσιμου σημείου τους βρίσκονται σε αέρια φάση στο περιβάλλον της φιάλης και χαρακτηρίζονται ως πεπιεσμένα αέρια.

Σε αντίθεση τα αέρια όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το πρωτοξείδιο του αζώτου λόγο του χαμηλού κρίσιμου σημείου που τα χαρακτηρίζει, στο περιβάλλον της φιάλης βρίσκονται σε κατάσταση ισορροπίας δηλαδή ένα μέρος τους υγροποιείται και η πίεση της φιάλης ισούται με την τάση ατμών του αερίου.

Τέλος υπάρχει και η ασετιλίνη, κατά την ονομασία UPAC αιθίνιο κατατάσσετε στην κατηγορία διαλυμένου αερίου σε πορώδη μάζα.

Υλικό κατασκευής

•    ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ: φιάλες  10 lt, 16 lt, 50 lt ιδανικές για αποθήκευση υγροποιημένων και πεπιεσμένων αερίων
•    ΦΙΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ: φιάλες  2 lt, 3 lt, 5 lt ιδανικές για αποθήκευση υγροποιημένων και πεπιεσμένων αερίων
•    ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΜΕ ΡΑΦΗ : πυροσβεστήρες χαμηλής πίεσης

Νομοθεσία για τα κελύφη υπό πίεση

 • Σύμφωνα με την κείμενη Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία τα κελύφη όλων των φιαλών που εντάσσονται στον μεταφερτό εξοπλισμό υπό πίεση εντάσσονται στην οδηγία  97/23/εκ. Κελύφη που έχουν κατασκευαστεί από το 1988 μέχρι πριν την ανωτέρω ημερομηνία διέπονται από τις οδηγίες 84/525/ΕΟΚ (μη συγκολλητά χαλύβδινα κελύφη), 84/526/ΕΟΚ (κελύφη από κράμα αλουμινίου), και 84/527/ΕΟΚ (χαλύβδινα συγκολλητά κελύφη) και πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση Ε.
 • Κελύφη φιαλών που κατατάσσονται ως μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση  και φέρουν έτος κατασκευής μετά το 1999 διέπονται από τις οδηγίες 1999/36/ΕΚ και 97/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου πρέπει να φέρουν σήμανση π κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.
 • Σύμφωνα με την κείμενη Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία τα κελύφη όλων των τύπων πυροσβεστήρων/αναπνευστικών συσκευών   εντάσσονται στην διαδικασία της οδηγίας 97/23/εκ και διέπονται από τις διατάξεις ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 16289/330 (ΦΕΚ 987/Β/2999) «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση». Όλα τα κελύφη των πυροσβεστήρων/αναπνευστικών συσκευών   τα οποία κατασκευάστηκαν μετά την 29η Νοεμβρίου του 1999 πρέπει να φέρουν σήμανση CE κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, σύμφωνα με το άρθρο 15 της οικείας Υπουργικής Απόφασης.

Μεγέθη Φιαλών